Englsih Englsih
Anasayfa Hakkimda Yayinlar Ogrenciler Iletisim Linkler Foto Galeri
YAYINLAR :          
Kitaplar:          

Önce Gülümsedi Sonra Kanatlandı Melek :

"Meleklerin İkişer, üçer,dörder kanatlı oldukları bildirildi bize. Bir de öylesi var ki, yeryüzünde yaşar ve burada küçücük öldüklerinde önce gülümseyip sonra kanatlanırlar. Tıpkı 2 yıl 4 ay 14 gün boyunca kokladığım ve 17 Ağustos 1999 seherinde, enkazdan gülümser şekilde kucakladığım kızım Hande'm gibi. Zaten adının anlamı da gülümseyendi. İçimde hüzünlerle umudun amansız yarışı, bazen huzuruma bazen de dindiremediğim sızıma ve dizginleyemediğim öfkeme sebep oldu. Dışımdaki evrende yaşananlarda gözümden kaçmadı. Dizelerim de işte tüm bu olup bitenlerden oluştu. Kitabı eline alıp bu yazılanları okuyan sevgili okuyucum! Raftan kolayca çekip alıdığın bu hafif kitap, umarım duygularına hitap edecek ağırlıkta olur. Umutlarınız tükenmesin. Sevgiyle Kalın.

ŞİİR ANTOLOJİ YAYINLARI
           
Sayısal Çözümleme :

"Matematiksel süreçler bazen karmaşık bağıntıları veya tam çözümleri olmayan problemleri ortaya çıkarabilir. Sayısal çözümleme yöntemleri analtik yoldan çözümü olanaksız veya çok zor olan büyük boyutlu ve karmaşık sistemleri basitleştirerek çözebilmektedirler. En önemli özellikleri programlanabilmeleri ve hızlı çözüm üretebilmeleridir. Bununla birlikte bazı basit kabuller yapmaları ve hatalara karşı duyarlı olmaları nedeniyle her zaman yaklaşım çözüm sunarlar.

Bilimsel yöntemlerle gözlenen verilerin ortaya çıkmasına neden olan kaynak parametrelerinin modellenmesi sıkça uygulanan bir işlemdir. Parametre kestirimindeki başarı yalnızca sayısal çözümleme algoritmasına bağlı değildir

Gözlem verilerinin en az hata ile ölçülmesi, problemin doğru kurgulanması ve sayısal çözümleme algoritmasının etkinliği önemli unsurlardır. Sayısal çözümleme algoritmaları işlem yapma ve analitik düşünme yeteneğini de geliştirebilirler.Büyük boyutlu sistemlerin çözümünde ticari yazılımların kullanılması veya bunların yerine kullanıcı tarafından kodlar yazılması kaçınılmazdır. Bununla birlikte çözümlerin küçük boyutlu sistemler üzerinde elle yapılması, yöntemin işleyişini anlamak ve sorunların üstesinden gelmek için faydalı olacaktır.

Kitap dokuz bölümden oluşmaktadır. Her bölümünde çözülmüş örneklere, alıştırma sorularına ve bilgisayar kodlarına yer vermeye çalıştık. Konuların kuramsal ilkleri ile birlikte kolay anlaşılır olmasına gayret ettik. Tüm örnek çözümleri ayrıntılı bir şekilde verdik. Böylece okuyucunun konuları severek çalışmasını ve kendi kendine öğrenmesini hedefledirk. Kitabın öğrencilere, mühendislere ve sayısal çözümleme konularına ilgi duyan herkese faydalı olmasını ümit ediyoruz. Okuyucularımızın yapıcı önerileri, kitabın genişletilmiş baskıları için motivasyon kaynağımız olacaktır.

En içten Sevgi ve saygılarımızla...

        Prof.Dr.Bülent ORUÇ
        Yard.Doç.Dr. Adnan SOYDAŞ
UMUTTEPE YAYINLARI DAĞITIM        
 
Yeraltı Kaynak aramalarında GRAVİTE YÖNTEMİ
(Matlab Kodları ve Çözümlü Örnekler)
Bu kitabın amacı, yeraltı kaynaklarının aranmasında gravite yönteminin dayandığı kuramsal ilkeleri ve uygulamaları anlatmaktır.Birinci bölümde,potansiyel teoriye dayalı genel tanımlar verilmektedir.İkinci bölümde, ağırlıklı olarak gravite ölçümlerine uygulanan düzeltme işlemleri yer alır.Üçüncü bölümde gravite verilerinin işlenmesinde yaygın olarak kullanılan tekniklere yer verilir.Dördüncü bölüm, gravite anomalilerinin gözlemsel ve sayısal yorumlama konularını ve çok çözümlülük sorununu içerir.Beşinci bölümde, düz ve ters çözüm modelleme yöntemleri yeralmaktadır.Ters çözüm, enküçük kareler duyarlılığında türev tabanlı yöntemleri kapsar.Son bölümde ise günümüzde sıkça kullanılan ve esas olarak gömülü çizgisel yapıların görüntülenmesini amaçlayan teknikler anlatılır.
Özellikle gravite ölçümlerinde yeni bir teknoloji olan gravite gadyent tensörü ilk defa ele alınmaktadır.
UMUTTEPE YAYINLARI DAĞITIM
 
Teori ve Örneklerle JEOFİZİKTE MODELLEME
Yer altı karmaşık bir yapıdadır.Bu nedenle yalnızca yeryüzünü gözleyerek,sondaj veya hendek açma gibi yöntemlerle bu karmaşıklığı doğrudan saptamak olanaksızdır.Jeofizik yöntemlerle,yer içinde oluşan doğal sinyallar veya yapay sinyallere karşı yerin verdiği tepkiler ölçülerek yer altındaki yapılar temel fiziksel özelliklerine göre tanınabilir.Böylece çalışılan alanın tamamının,birkaç metre derinlikten herhangi bir derinliğe kadar olan kısımları görüntülenerek,geniş bir perspektifte çözüm aranabilir.Ölçülere uygun olan yer altı modellerinin bulunmaya çalışılması ve bunların sorgulanması jeofizik müdellemenin amacıdır.Jeofizikte veri toplama,süzgeçleme,gözlemsel ve sayısal yorumlama hemen her zaman yapılan işlem adımlarındandır. Modelleme bu süreçlerden sonraki adımdır ve mutlaka uygulanması gerekir.Çünkü sayısal yorumlamalarda tasarlanan
jeofiziksel yorum modellerinin , optimum ölçüde doğruluklarının sorgulanması son derece önemlidir.Bu açıdan yorumlama ve modelleme konularını birbirinden ayırmak gerekir.Bu kitabın amacı,jeofizikte yaygın bir şekilde kullanılan modelleme tekniklerini teori ve örnekleriyle tanıtmaktır.Konuların kuramsal gelişimleri ayrıntılı olarak verilmiştir.Bir çok bölümde kuramsal konular çözümlü örneklerle açıklanmıştır.
UMUTTEPE YAYINLARI DAĞITIM
 
    Teori ve Örneklerle GRAVİMETRİ

Jeofizik,fizik ve matematik ilkelerini kullanarak yerküreyi tanımaya çalışan bir bilimdir. Gravmetrinin temel konusu, yerin şekli ve gravite alanı arasındaski ilişkileri ortaya çıkarmatır. Bununla birlikte, Jeofizikte gravimetrik veriler, yerin şeklinden başka, tektonik sistemlerin dinamiklerinin araştırılmasındai litosfer deformasyonlarının ve yer içi yoğunluk dağılımlarının modellenmesinde de kullanılmaktadır. Bu açıdan gravimetri, yerkürenin derinliklerinde yer alan bilinmeyenlerin çözümünde yerbilimlerine öenml katkılar sağlar.

kitap,yerin gravite alanı,şekli,izostazi teorileri ve gravime anomalilerinin izostazi modellerine göre analizlerinin kapsar.Konular kuramsal ilkeleri ve örnekleriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Kitaptaki örnekler, bilgisayar programları ve alıştırrma soruları, konuların daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır

   
UMUTTEPE YAYINLARI DAĞITIM        
 
Anasayfa| Hakkımda | Yayınlar | Öğrenciler | İletişim | Linkler | Foto Galeri